Flugplatzwetter

Live-Sicht unserer Webcam

<div id=“big-webcam”></div>

Panoramabild “Großer Inselsberg”

<script type=“text/javascript” src=“https://static.panomax.com/front/thumbnail/js/pmaxthumbnail.js”></script><!– [et_pb_line_break_holder] –><script type=“text/javascript”>PmaxGThumb.place({ key: “573000426”, height: 382, width: 510, con­ti­nous: false }); </script><!– [et_pb_line_break_holder] –>

aktuelle Wetterdaten

Hier erhal­ten Sie dem­nächst aktuelle Dat­en zum Wet­ter am Verkehrs­lan­de­platz Eise­nach Kindel.